Dienstverleningsdocumenten

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

ABW Volmacht verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het aanvragen van een verzekering of het melden van een schade

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

ABW Volmacht verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gezondheid
 • strafrechtelijk verleden
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar, voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een verzekeringsovereenkomst of het behandelen van schaden.

Waarom we gegevens nodig hebben

ABW Volmacht verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • het optreden als gevolmachtigd agent van één of meerdere verzekeraars.

Hoe lang we gegevens bewaren

ABW Volmacht zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) voor polisdossiers zijn:

 • 7 jaar na het beëindigen voor een motorrijtuigenverzekering
 • 10 jaar na het beëindigen voor een zakelijke brandverzekering
 • 30 jaar na het beëindigen voor een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven op basis van loss occurence
 • voor alle overige schadeverzekeringen 5 jaar na het beëindigen van de verzekering

Onze bewaartermijn voor schadedossiers zijn:

 • 10 jaar na het beëindigen van een letselschadedossier
 • voor alle overige schadedossiers 5 jaar na het beëindigen van het schadedossier

Delen met anderen

ABW Volmacht deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst, het afhandelen van een schade en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. U moet hierbij denken aan de volgende personen/bedrijven/instellingen:

 • verzekeraars waarvoor wij als gevolmachtigd agent optreden of waarmee wij corresponderen over uw schade
 • Stichting EPS voor het verwerken van royementsverklaringen (roy-data) of het verhalen van schaden
 • Stichting CIS voor het signaleren van eventuele fraude (FISH databank)
 • Advocaatkantoren, Schadebehandelingsbureaus, Expertisebureaus en Schadeherstelbedrijven in het kader van de vaststelling en afhandeling van schaden
 • overheid en toezichthouders (AFM en DNB), indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun wettelijke taken en geen inbreuk doet op uw privacy
 • onze accountant en auditorganisaties voor het uitvoeren van (wettelijke en vrijwillige) controles en geen inbreuk doet op uw privacy
 • MarketScan voor het uitvoeren van portefeuille analyses en het voorzien van data aan onze volmachtgevers

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@abw.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. ABW Volmacht zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

ABW Volmacht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@abw.nl.

Fraude

Wij tolereren geen enkele vorm van fraude. Onder verantwoordelijkheid van de directie zijn passende maatregelen genomen waardoor iedereen binnen ons bedrijf bekend is met relevante aspecten van fraude en dat het fraudebewustzijn gestimuleerd en gedragen is door alle medewerkers.

Wij besteden in onze procedures en instructies aandacht aan het signaleren en controle op fraudeaspecten en fraude indicatoren. Medewerkers zijn geïnformeerd over deze indicatoren en op welke wijze deze kunnen worden toegepast.

Naast gevoerde procescontroles zorgen wij voor een aantal managementcontroles om fraude achteraf te signaleren.

Conflicterende situaties

Hoewel wij het volmachtbedrijf en onze functie als tussenpersoon in afzonderlijke rechtspersonen uitoefenen, is er geen volstrekte taakscheiding. Een taakscheiding zou immers de door ons beoogde efficiency voordelen schaden. Het kan voorkomen dat er een conflicterende situatie ontstaat tussen onze functie als gevolmachtigde en onze functie als tussenpersoon.

Wij hebben hiervoor het navolgende beleid geformuleerd:

 • De feitelijk leider van het volmachtbedrijf is eindverantwoordelijk voor het volmachtbeleid.
 • Indien de interne procedures, werkinstructies en kwaliteitsdocumenten geen duidelijkheid geven over hoe in een bepaalde situatie (met betrekking tot de verleende volmachten) gehandeld dient te worden, beslist de feitelijk leider van het volmachtbedrijf.
 • Beslissingen om af te wijken van de interne procedures, instructies en overige documenten worden genomen:
  • Binnen de bevoegdheden van de verleende volmachten na (schriftelijke) toestemming van de feitelijk leider van het volmachtbedrijf.
  • In afwijking van de bevoegdheden van de verleende volmachten met (schriftelijke) toestemming van de feitelijk leider van het volmachtbedrijf en van de volmachtgever.
 • Indien er bij een schade gediscussieerd wordt over de schuldvraag en er zijn twee of meer van onze (volmacht)verzekerden bij betrokken, dan kan de schaderegeling geheel of gedeeltelijk uit handen worden gegeven aan een van de betrokken verzekeraars/volmachtgevers.
Wegtransport optimaal verzekerd, Een groot genot.
Calandstraat 28 | 3316 EA Dordrecht | Postadres: Postbus 3027 | 3301 DA Dordrecht | Telefoon: +31 (0)88 1002600 | info@abw.nl