Privacyverklaring

Versiedatum 1 december 2022

Persoonsgegevens die wij verwerken

ABW Volmacht verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

(Kandidaat-)verzekeringnemers, (kandidaat-)verzekerden alsmede voormalige verzekeringnemers en verzekerden:

 • Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, mailadres
 • Burgerlijke staat, gezinssamenstelling, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, beroep en ID nummer (geen BSN)
 • Verzekeringstechnische gegevens
 • Betalingsgegevens
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het aanvragen van een verzekering of het melden van een schade

Werknemers van (kandidaat-)verzekeringnemers, (kandidaat-)verzekerden (in kader verzuim en preventie):

 • Voor- en achternaam, geboortedatum, functie, geslacht
 • Salarisgegevens, type arbeidscontract in kader acceptatie
 • Salarisgegevens, type arbeidscontract en ziektestatistieken in kader schadeclaim

Tegenpartijen, benadeelden, getuigen:

 • Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, mailadres, geboortedatum, rijbewijsnummer
 • IBAN en nationaliteit in kader uitbetaling schadeclaim en voldoen aan Sanctiewet

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

ABW Volmacht verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gezondheid
 • strafrechtelijk verleden
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar, voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een verzekeringsovereenkomst of het behandelen van schaden

Waarom we gegevens nodig hebben

ABW Volmacht verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • het namens één of meer verzekeraars optreden voor Schadepolissen
 • het namens één of meer verzekeraars optreden voor Verzuimpolissen
 • Het helpen sturen vanuit preventie-oogpunt op schadelastbeheersing

ABW Volmacht zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) voor polisdossiers zijn:

 • 7 jaar na het beëindigen voor een motorrijtuigenverzekering
 • 7 jaar na beëindigen van een verzuimverzekering
 • 10 jaar na het beëindigen voor een zakelijke brandverzekering
 • 30 jaar na het beëindigen voor een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven op basis van loss occurence
 • voor alle overige schadeverzekeringen 5 jaar na het beëindigen van de verzekering

Onze bewaartermijn voor schadedossiers zijn:

Delen met anderen

 • 10 jaar na het beëindigen van een letselschadedossier
 • 7 jaar na beëindigen van een verzuimverzekering
 • voor alle overige schadedossiers 5 jaar na het beëindigen van het schadedossier

ABW Volmacht deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst, het afhandelen van een schade en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. U moet hierbij denken aan de volgende personen/bedrijven/instellingen:

 • verzekeraars waarvoor wij als gevolmachtigd agent optreden of waarmee wij corresponderen over uw schade
 • Stichting Efficiënte Processen Systeem voor het verwerken van royementsverklaringen (roy-data) of het verhalen van schaden
 • Stichting CIS voor het signaleren van eventuele fraude (FISH databank)
 • Advocaatkantoren, Schadebehandelingsbureaus, Expertisebureaus en Schadeherstelbedrijven in het kader van de vaststelling en afhandeling van schaden
 • overheid en toezichthouders (AFM en DNB), indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun wettelijke taken en geen inbreuk doet op uw privacy
 • Klachteninstituut Financiële Dienstverlening in het kader van geschillenbeslechting of klachtenbehandeling
 • onze accountant en auditorganisaties voor het uitvoeren van (wettelijke en vrijwillige) controles en geen inbreuk doet op uw privacy
 • MarketScan voor het uitvoeren van portefeuille analyses en het voorzien van data aan onze volmachtgevers
 • Bemiddelaars waarmee wordt samengewerkt en via welke portefeuille de betreffende verzekering loopt
 • Arbodiensten
 • Partijen die interventies verzorgen met als doel (gedeeltelijke) werkhervatting
 • Gelieerde partijen welke als doel hebben te komen tot gedragsverbetering
 • Er wordt geen informatie doorgegeven buiten de EU (derdenland)

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar volmacht@abw.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. ABW Volmacht zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

ABW Volmacht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via volmacht@abw.nl.