Dienstenwijzer

Adresgegevens van ons kantoor

ABW Volmacht BV
Calandstraat 28, 3316 EA Dordrecht

Registratie AFM

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer

12020059

Aard van dienstverlening

Ons kantoor heeft de vergunning als gevolmachtigde in:
 • Schadeverzekeringen
 • Zorg- & Inkomensverzekeringen

In kernwoorden omschrijven wij onze dienstverlening als volgt:
 • Acceptatie van het verzekeringsvoorstel van de bemiddelaar
 • Registratie en beheren van de polis 
 • In behandeling nemen van ontstane schade’s

Zeggenschap

Wij zijn een zelfstandige onderneming. Als participant heeft Nationale Nederlanden een minderheidsaandeel in ABW Assurantiegroep, waar ABW Volmacht onderdeel vanuit maakt. Overige aandelen zijn in handen van de directie van ABW.

Vakbekwaamheid

Conform regelingen in de wet en toezichthouder AFM dienen medewerkers die klanten adviseren over financiële producten te beschikken over een zgn. Wft-diploma.

In dit kader hebben we binnen ABW de beleidslijn dat alle medewerkers met klantcontact beschikken over minimaal het diploma Wft-Schade en indien hun functie dat vraagt Wft-Inkomen.

Daarnaast dienen medewerkers met inhoudelijk klantcontact ‘permanent actueel vakbekwaam’ te zijn. Dit betekent dat alle klantmedewerkers altijd op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen op hun vakgebied.

Medewerkers worden bij aanstelling hierop getoetst en vervolgens is vakbekwaamheid een jaarlijkse toetsingsgrond.

Klanttevredenheid

Door het jaar heen meten wij de kwaliteit van onze dienstverlening. Enerzijds is dit gebonden aan een afspraak met onze belangenbehartiger. Anderzijds biedt dit de kans onze dienstverlening naar een hoger plan te brengen. De vragen zijn met name afgestemd op de dienstverlening in het kader van schade-afwikkeling. Klanten beoordelen dit in de afgelopen jaren als volgt:
 • 2022: 7,9
 • 2021: 7,8
 • 2020: 8,1

Doorbelaste of in rekening te brengen kosten voor distributie:

 • Servicevergoeding voor de gevolmachtigde € 5,00
 • Prolongatie Geen
 • Print- of PDF kosten Geen
 • Porto- of verzendkosten Geen
 • Aanmaningskosten 1e herinnering Geen
 • Aanmaningskosten 2e herinnering Geen

Kwaliteitsgarantie

 • Wij zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA).
 • ABW voldoet aan de normen en regels van de NVGA en daarmee is de hoge kwaliteit van onze dienstverlening voor u gewaarborgd.

Wij hebben kwaliteit dan ook hoog in het vaandel staan!

Beloningsbeleid

Het beleid van onze ondernemingen is gericht op de lange termijn relatie met en belangen van onze klanten. Om dit te realiseren is het van belang dat wij beschikken over goed gekwalificeerde en betrokken medewerkers.

Ons beloningsbeleid is zodanig ingericht dat het bijdraagt aan het bevorderen, aantrekken en behouden van de juiste medewerkers. Wij zorgen ervoor dat onze medewerkers niet worden geprikkeld door de beloning tot het onzorgvuldig behandelen van klanten. Daarom ontvangen onze medewerkers uitsluitend een vast salaris.

Artikel 1:120 lid 2 Wft is op onze onderneming niet van toepassing.

Fraude

Voor een goede relatie is vertrouwen de basis. We gaan ervan uit dat je de waarheid vertelt. Helaas blijkt uit verschillende onderzoeken dat een kleine groep klanten misbruik maakt van dit vertrouwen door fraude te plegen. Uit dezelfde onderzoeken blijkt ook dat veruit de meeste klanten vinden dat we verzekeringsfraude hard moeten aanpakken, en dat is logisch. Hoe meer fraude er gepleegd wordt, hoe hoger de premie wordt. Dat willen we graag voorkomen. Daarom kijken we bij schadeclaims en bij verzekeringsaanvragen of deze terecht en juist zijn.
Lees meer

Klachtenprocedure

Uiteraard doen we ons best om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien je desondanks niet tevreden bent, vragen we je dit ons direct te laten weten. Lees hoe we jouw klacht zullen behandelen.
Lees meer

Conflicterende situaties

Binnen onze groep voeren wij zowel de functie van bemiddelaar als gevolmachtigd agent uit. Onze bedrijfsvoering is zodanig ingericht dat de bedrijfsprocessen van onze bemiddelings- en volmachtactiviteiten van elkaar zijn gescheiden. Onze bemiddelings- en volmachtactiviteiten zijn in verschillende rechtspersonen ondergebracht, met een afzonderlijke jaarrekening. 

Hoewel de bedrijfsprocessen en verantwoordelijkheden duidelijk zijn gescheiden is er geen sprake van een zuivere taakscheiding tussen onze bemiddelings- en volmachtactiviteiten, dit zou het door ons beoogde efficiencyvoordeel schaden. De bedrijfsprocessen en verantwoordelijkheden zijn beschreven in ons elektronisch organisatiehandboek. 

Ondanks de door ons getroffen maatregelen kan het voorkomen dat er een conflicterende situatie ontstaat tussen onze functie als gevolmachtigde en onze functie als bemiddelaar. Wij hebben hiervoor het navolgende beleid geformuleerd:
 • Wij hebben een scheiding aangebracht tussen de dagelijkse leiding van onze bemiddelingsactiviteiten en onze volmachtactiviteiten;
 • Het hoofd volmacht is eindverantwoordelijk voor het volmachtbeleid;
 • Indien de in ons elektronisch organisatiehandboek genoemde procedures, werkinstructies en overige documenten geen duidelijkheid geven over hoe in een bepaalde situatie (met betrekking tot de verleende volmachten) gehandeld dient te worden, beslist het hoofd volmacht;
 • De beslissing c.q. toestemming van het hoofd volmacht en indien nodig de toestemming van de volmachtgever wordt vastgelegd en gearchiveerd;
 • Beslissingen om af te wijken van de in het elektronisch organisatiehandboek genoemde procedures, instructies en overige documenten worden genomen:
  • Binnen de bevoegdheden van de verleende volmachten na (schriftelijke) toestemming van het hoofd volmacht;
  • In afwijking van de bevoegdheden van de verleende volmachten met (schriftelijke) toestemming van het hoofd volmacht en van de volmachtgever.

Premiebetaling

De premie voor jouw verzekering moet worden betaald voordat de verzekering ingaat of wordt verlengd. We kunnen deze premie van je bankrekening afschrijven, of je maakt de premie zelf over. Dit hangt af van de afspraken die wij samen hebben gemaakt. Je hebt ook de keuze uit de betaaltermijn, per maand of per jaar. Als je per maand wilt betalen, gaat dat altijd via automatische incasso.
Lees meer

Heb je vragen over ABW Volmacht? Bel direct!

Onze medewerkers staan klaar
om je te helpen.

+31 (0)88 100 26 60 volmacht@abw.nl